Fitness
Основно меню
FITNES-BG.COM
Фитнес Профил
Фитнес Зали
Хранене
Тренировки
Упражнения
Полезно
Хранителни Добавки
Фитнес Медикаменти
Форум
Фитнес
Фитнес речник
Магазин
Контакти
Фитнес инструктор
Производител:Виж кошницата
Нямате поръчани продукти.
Вход

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!

Списък на забранените вещества в спорта - 2007
СВЕТОВНА АНТИДОПИНГОВА АГЕНЦИЯ
Световен Антидопингов Кодекс
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА - 2007
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ
Официалният текст на Списъка на забранените вещества се поддържа от САДА и се публикува на английски и френски език. В случай на несъответствие между
английската и френската версия се взема предвид английския вариант.Настоящият Списък влиза в сила на 1 януари 2007 г.
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2007
СВЕТОВЕН АНТИДОПИНГОВ КОДЕКС
Валиден от 1 януари 2007 г. Използването на лекарствени средства следва да бъде ограничено до случаите на медицински обосновани предписания


ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
(ПО ВРЕМЕ НА И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЯ)
ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА
S 1. АНАБОЛНИ СРЕДСТВА
Анаболните средства са забранени.
1. Анаболни андрогенни стероиди (ААС)
а. Екзогенни* ААС, включително:
1-андростендиол (5α-андрост-1-ен-3β, 17β-диол); 1-андростендион (5α-андрост-
1-ен-3, 17-дион); боландиол (19-норандростенедиол); боластерон; болденон;
болдион (андроста-1,4-диен-3,17-дион); калустерон; клостебол; даназол (17α-
етинил-17β-хидроксиандрост-4-ено[2,3-d]изоаксазол);
дехидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17β-хидрокси-17α-метиландроста-1,4-
диен-3-он); дезоксиметилтестостерон (17α-метил-5α-андрост-2-ен-17β-ол);
дростанолон; етилестренол (19-нор-17α-прегн-4-ен-17-ол); флуоксиместерон;
формеболон; фуразабол (17β-хидрокси-17α-метил-5α-андростано[2,3-с]-фуразан);
гестринон; 4-хидрокситестостерон (4,17β-дихидроксиандрост-4-ен-3-он);
местанолон; местеролон; метенолон; метандиенон (17β-хидрокси-17α-
метиландроста-1,4-диен-3-он); метандриол; метастерон (2α,17α-диметил-5α-
андростан-3-он-17β-ол); метилдиенолон (17β-хидрокси-17α-метилестра-4,9-диен-3-
он); метил-1-тестостерон (17β- хидрокси-17α-метил-5α-андрост-1-ен-3-он);
метилнортестостерон (17β-хидрокси-17α-метилестр-4-ен-3-он); метилтриенолон
(17β-хидрокси-17α-метилестра-4,9,11-триен-3-он); метилтестостерон; миболерон;
нандролон; 19-норандростенедион (естр-4-ен-3,17-дион); норболетон;
норклостебол; норетандролон; оксаболон; оксандролон; оксиместерон;
оксиметолон; простанозол ([3,2-с]пиразол-5α-етиоалохолан-17β-
тетрахидропиранол); куинболон; станозолол; стенболон; 1-тестостерон (17β-
хидрокси-5α-андрос-1-ен-3-он); тетрахидрогестринон (18α-хомо-прегна-4,9,11-
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2007
16 септември 2006 г.
2
триен-17β-ол-3-он); тренболон и други вещества с подобен химически строеж или
подобен биологичен ефект.
б. Ендогенни** ААС:
андростенедиол (андрост-5-ен-3β,17β-диол); андростенедион (андрост-4-ен-3,17-
дион); дихидротестостерон (17β-хидрокси-5α-андростан-3-он); прастерон
(дехидроепиандростерон DHEA); тестостерон и следните метаболити и изомери:
5α-андростан-3α,17α-диол; 5α-андростан-3α,17β-диол; 5α-андростан-3β,17α-
диол; 5α-андростан-3β,17β-диол; андрост-4-ен-3α,17α-диол; андрост-4-ен-
3α,17β-диол; андрост-4-ен-3β,17α-диол; андрост-5-ен-3α,17α-диол; андрост-5-
ен-3α,17β-диол; андрост-5-ен-3β,17α-диол; 4-андростенедиол (андрост-4-ен-
3β,17β-диол); 5-андростенедион (андрост-5-ен-3,17-дион); епи-
дихидротестостерон; 3α-хидрокси-5α-андростан-17-он; 3β-хидрокси-5α-
андростан-17-он; 19-норандростерон; 19-норетиохоланолон.
Когато даден анаболен андрогенен стероид може да бъде произведен ендогенно,
дадена Проба ще бъде считана за съдържаща това Забранено вещество когато
концентрацията на Забраненото вещество, или на негови метаболити или маркери
и/или всякакви други приложими съотношения в Пробата на Атлета, се отклонява от
интервала от стойности, наблюдавани при нормални обстоятелства в човешкия
организъм, по начин, който не е вероятно да се дължи на нормално ендогенно
производство. В такива случаи, дадена Проба няма да бъде считана за съдържаща
Забранено вещество, когато Атлетът докаже, че концентрацията на Забраненото
вещество, или на негови метаболити или маркери и/или всякакви други приложими
съотношения в Пробата на Атлета, може да бъде обяснена чрез физиологично или
патогенно състояние.
Във всички случаи, и при всякакви концентрации, Пробата на Атлета ще се счита за
съдържаща Забранено вещество и лабораторията ще оповести Неблагоприятен
аналитичен извод, ако въз основа на надежден аналитичен метод (например. IRMS)
лабораторията може да покаже, че Забраненото вещество е от екзогенен произход. В
такъв случай не е необходимо по-нататъшно разследване.
Ако е оповестена стойност в интервала от равнища, които се срещат нормално при
хора, и ако надежден аналитичен метод (например IRMS) не е установил екзогенния
произход на веществото, но са налице сериозни указания, като например сравнение с
референтни стероидни профили, относно възможна Употреба на Забранено вещество,
съответната Антидопингова организация следва да проведе допълнително
разследване чрез преглед на резултатите от предишни тестове или чрез провеждане
на последващи тестове с цел да се установи дали резултатът се дължи на
физиологично или патогенно състояние, или е следствие на екзогенния произход на
Забраненото вещество.
Ако дадена лаборатория оповести наличието в урината на съотношение Т/Е
(тестостерон/епитестостерон) по-голямо от четири (4) към едно (1) и надежден
аналитичен метод (например IRMS) не е установил екзогенния произход на
веществото, може да бъде проведено допълнително разследване чрез преглед на
резултатите от предишни тестове или чрез провеждане на последващи тестове с цел
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2007
16 септември 2006 г.
3
да се установи дали резултатът се дължи на физиологично или патогенно състояние,
или е следствие на екзогенния произход на Забраненото вещество. Ако дадена
лаборатория оповести при използване на надежден аналитичен метод (например
IRMS), че Забраненото вещество е от екзогенен произход, не е необходимо
провеждането на допълнително и ще се счита, че Пробата съдържа това Забранено
вещество. Когато допълнителен надежден аналитичен метод (например IRMS) не е
използван и не са достъпни резултатите от най-малко три предварителни теста,
съответната Антидопингова организация следва да подложи Атлета на тест без
предварително уведомление най-малко три пъти в рамките на тримесечен период. Ако
надлъжният профил на Атлета, който е подложен на последващите тестове, не е
физиологично нормален, резултатът следва да бъде оповестен като Неблагоприятен
аналитичен извод.
В изключително редки отделни случаи, в урината може да бъде откриван с
повотряемост болденон от ендогенен произход с много ниски равнища (нанограм на
милилитър - ng/mL). Когато дадена лаборатория оповести такава ниска концентрация
на болденон и надежден аналитичен метод (например IRMS) не е установил
екзогенния произход на веществото, може да бъде проведено допълнително
разследване чрез преглед на резултатите от предишни тестове или чрез провеждане
на последващи тестове. Когато допълнителен надежден аналитичен метод (например
IRMS) не е използван, съответната Антидопингова организация следва да проведе
най-малко три теста без предварително уведомление в рамките на тримесечен
период. Ако надлъжният профил на Атлета, който е подложен на последващите
тестове, не е физиологично нормален, резултатът следва да бъде оповестен като
Неблагоприятен аналитичен извод.
По отношение на 19-норандростерон, Неблагоприятен аналитичен извод, оповестен от
дадена лаборатория, се счита за научно и валидно доказателство за екзогенния
произход на Забраненото вещество. В такъв случай не е необходимо допълнително
разследване.
В случай че даден Атлет не сътрудничи на разследването, Пробата на Атлета следва
да се счита за съдържаща Забранено вещество.
2. Други анаболни средства, включително, но не само:
Кленбутерол, тиболон зеранол, зилпатерол
За целите на настоящия раздел:
* “екзогенен” се отнася до вещество, което обикновено не може да бъде
произвеждано по естествен начин от човешкия организъм.
** “ендогенен” се отнася до вещество, което може да бъде произвеждано по
естествен начин от човешкия организъм.
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2007
16 септември 2006 г.
4
S 2. ХОРМОНИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ВЕЩЕСТВА
Следните вещества, както и други вещества с подобен химически строеж или подобен
биологичен ефект и факторите, предизвикващи отделянето им, са забранени:
1. Еритропротеин (EPO);
2. Хормон на растежа (hGH), Инсулино-подобни фактори на растежа (IGF-1),
Фактори на механичен растеж (MGFs);
3. Гонадотрофини (LH, hCG), забранени само при мъже;
4. Инсулин;
5. Кортикотрофини.
Освен ако Атлетът успее да покаже, че концентрацията се дължи на физиологично
или патологично състояние, дадена Проба ще бъде считана за съдържаща Забранено
вещество (съгласно списъка по-горе) когато концентрацията на Забраненото
вещество, или на негови метаболити и/или приложими съотношения или маркери в
Пробата на Атлета, се отклонява от интервала от стойности, наблюдавани при
нормални обстоятелства в човешкия организъм, по начин, който не е вероятно да се
дължи на нормално ендогенно производство.
Ако дадена лаборатория установи с използването на надежден аналитичен метод, че
Забраненото вещество е от екзогенен произход, Пробата ще се счита за съдържаща
Забранено вещество и ще бъде оповестена като Неблагоприятен аналитичен извод.
Наличието на други вещества с подобен химически строеж или биологичен ефект,
диагностични маркери или фактори, предизвикващи отделянето на хормон, указан в
списъка по-горе, както и всякакъв друг извод, указващ че откритото вещество е от
екзогенен произход, ще бъдат считани за отразяващи използването на Забранено
вещество ще бъдат оповестявани като Неблагоприятен аналитичен извод.
S 3. БЕТА-2 АГОНИСТИ
Всички бета-2 агонисти, включително техните D- и L-изомери, са забранени.
Като изключение, формотерол, салбутамол, салметерол и тербуталин, когато са
предписани за инхалиране, изискват съкратено Изключение за терапевтична
употреба.
Независимо от издаването на каквото и да е по вид Изключение за терапевтична
употреба, наличието на концентрация на салбутамол (свободен плюс глукуронид),
надвишаваща 1 000 ng/mL, ще бъде считано за Неблагоприятен аналитичен извод,
освен ако атлетът докаже, че ненормалният резултат е бил следствие от
терапевтичната употреба на инхалиран салбутамол.
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2007
16 септември 2006 г.
5
S 4. СРЕДСТВА С АНТИ-ЕСТРОГЕННО ДЕЙСТВИЕ
Следните класове от анти-естрогенни вещества са забранени:
1. Инхибитори на ароматазата, включително, но не само, анастрозол,
летрозол, аминоглутетимид, екземестан, форместан, тестолактон.
2. Селективни модулатори на рецептора на естрогена (SERMs), включително,
но не само, ралоксифен, тамоксифен, торемифен.
3. Други анти-естрогенни вещества, включително, но не само, кломифен,
циклофенил, фулвестрант.
S 5. ДИУРЕТИЦИ И ДРУГИ МАСКИРАЩИ СРЕДСТВА
Маскиращите средства са забранени. Те включват:
Диуретици*, епитестостерон, пробенецид, инхибитори на алфа-редуктазата
(например финастерид, дутастерид), вещества, увеличаващи обема на
плазмата (например албумин, декстран, хидроксиетилова скорбяла) и други
вещества с подобен биологичен ефект.
Диуретиците включват:
ацетазоламид, амилорид, буметанид, канренон, хлорталидон, етакринична
киселина, фуросемид, индапамид, метолазон, спиронолактон, тиазиди
(например бендрофлуметиазид, хлоротиазид, хидрохлоротиазид),
триамтерен, както и други вещества с подобен химически строеж или подобен
биологичен ефект(и) (с изключение на дросперинон, който не е забранен).
* Изключението за терапевтична употреба не е валидно ако урината на даден Атлет
съдържа диуретик заедно с прагови или под-прагови равнища на Забранено вещество
(вещества).
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2007
16 септември 2006 г.
6
ЗАБРАНЕНИ МЕТОДИ
М1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА КИСЛОРОД
Следните методи са забранени:
а. Кръвен допинг, включително използването на автологична, хомологична или
хетерологична кръв или продукти от червени кръвни клетки от какъвто и да
било произход.
б. Изкуствено подобряване на приемането, преноса или доставката на кислород,
включително, но не само, перфлуоро-съединения, ефапроксирал (RSR13),
както и модифицирани хемоглобинови продукти (например кръвни
заместители, основани на хемоглобин, микро-капсулирани хемоглобинови
продукти).
М2. ХИМИЧЕСКО И ФИЗИЧЕСКО МАНИПУЛИРАНЕ
а. Подправянето, или опитът за подправяне, целящи да променят целостта и
валидността на Проби, събрани по време на Допинг контроли са забранени.
Горното включва, но не се ограничава с, катетеризация и заместване и/или
промяна на урина.
б. Интравенозното преливане е забранено, с изключение на случаите на законно
медицинско лечение.
М3. ГЕНЕН ДОПИНГ
Не-терапевтичната употреба на клетки, гени, генетични елементи, или прилагането
на модулация на генетичния израз, имащи способността да повишат постиженията на
даден атлет, са забранени.
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2007
16 септември 2006 г.
7
ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ,
ЗАБРАНЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ
В допълнение на категориите S1 до S5 и М1 до М3, дефинирани по-горе,
следните категории са забранени по време на състезания:
ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА
S6. СТИМУЛАНТИ
Всички стимуланти са забранени (включително и, където е приложимо, двата им
оптически (D- и L-) изомера), освен имадазолни производни за местна употреба и
стимулантите включени в Програмата за наблюдение за 2007 г.:
Адрафинил, адреналин**, амфепрамон, амифеназол, амфетамин,
амфетаминил, бензфетамин, бромантан, карфедон, катин***, клобензорекс,
кокаин, кропропамид, кротетамид, циклазодон, диметиламфетамин,
ефедрин****, етамиван, етиламфетамин, етилефрин, фампрофазон,
фенбутразад, фенкамфамин, фенкамин, фенетилин, фенфлурамин,
фенпропорекс, фурфенорекс, хептаминол, изометептен, левметамфетамин,
меклофеноксат, мефенорекс, мефентермин, мезокарб, метамфетамин (D-),
метилендиоксиамфетамин, метилендиоксиметамфетамин, р-
метиламфетамин, метилефедрин****, метилфенидат, модафинил,
никетамид, норфенефрин, норфенфлурамин, октопамин, ортетамин,
оксилофрин, парахидроксиамфетамин, пемолин, пентетразол,
фендиметразин, фенметразин, фенпрометамин, фентермин, 4-
фенилпирацетам (карфедон) пролинтан, пропилхекседрин, селегилин,
сибутрамин, стрихнин, туаминохептан, както и други вещества с подобен
химически строеж или подобен биологичен ефект(и).
* Следните вещества, включени в Програмата за наблюдение 2007 (бупропион,
софеин, фенилефрин, фенилпропаноламин, пипрадол, псевдоефедрин, синефрин) не
се считат за Забранени вещества.
**Адреналинът, свързан със средства за местна упойка, или при локално прилагане
(например ринологично, офталмологично), не е забранен.
*** Катинът е забранен, когато концентрацията му в урината надвишава 5
микрограма на милилитър.
**** Ефедринът и метилефедринът са забранени когато концентрацията им в
урината надвишава 10 микрограма на милилитър.
Стимулант, който не е посочен изрично като пример по този раздел следва да се
счита за Изрично упоменато вещество само ако Атлетът може да докаже, че
веществото създава особена възможност за непреднамерени нарушения на анти-
допингови правила поради това, че e широко достъпнo в медицински продукти, или
при които вероятността за злоупотреба като допингови средства е по-малка.
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2007
16 септември 2006 г.
8
S 7. НАРКОТИЦИ
Следните наркотици са забранени:
бупренорфин, декстроморамид, диаморфин (хероин), фентанил и неговите
производни, хидроморфон, метадон, морфин, оксикодон, оксиморфон,
пентазоцин, петидин.
S 8. КАНАБИНОИДИ
Канабиноидите (например хашиш, марихуана) са забранени.
S9. ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДИ
Всички глюкокортикостероиди са забранени когато са прилагани орално, ректално,
интравенозно или интрамускулно. Тяхното използване изисква одобрение на
Изключение за терапевтична употреба.
С изключение на указаното по-долу, всички други пътища на прилагане изискват
съкратено Изключение за терапевтична употреба.
Препарати за местно приложение, когато са използвани за дерматологични (вкл.
йонтофореза/фонофореза), ушни, ринологични и офталмологични смущения и
смущения на устната кухина, венците и аналната област не са забранени и не
изискват Изключение за терапевтична употреба от никакъв вид.
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2007
16 септември 2006 г.
9
ВЕЩЕСТВА, ЗАБРАНЕНИ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРТОВЕ
P 1. АЛКОХОЛ
Алкохолът (етанол) е забранен само по време на състезание при спортовете, изброени
по-долу. Откриването се извършва посредством анализ на издишания въздух и/или на
кръвта. Прагът на нарушаване на допинговото ограничение (хематологични
стойности) за всяка федерация е цитиран в скоби.
· Аеронавтика (FAI) (0.20 g/L) · Карате (WKF) (0.10 g/L)
· Стрелба с лък (FITA, IPC) (0.10 g/L) · Модерен петобой (UIPM) (0.10 g/L)
· Автомобилни спортове (FIA) (0.10 g/L) при дисциплините, включващи стрелба
· Булс (CMSB, IPC булс) (0.10 g/L) · Мотоциклетни спортове (FIM) (0.10 g/L)
· Моторници (UIM) (0.30 g/L)
P2. БЕТА-БЛОКЕРИ
Освен ако е указано другояче, бета-блокерите са забранени само по време на
състезание при спортовете, изброени по-долу.
· Аеронавтика (FAI) · Модерен петобой (UIPM)
· Стрелба с лък (FITA, IPC) (забранени
също извън състезанията)
при дисциплините, включващи стрелба
· Боулинг с 9 фигури (FIQ)
· Автомобилни спортове (FIA) · Платноходство (ISAF) само за
· Билярд (WCBS) състезания с каски
· Бобслей (FIBT) · Стрелба (ISSF, IPC) (забранени също
извън състезанията)
· Булс (CMSB, IPC
булс)
· Ски/сноуборд (FIS) при ски скокове
· Бридж (FMB) свободен стил, половин тръба и
· Кърлинг (WCF) сноуборд половин тръба и свободен
· Гимнастика (FIG) стил
· Мотоциклетни спортове (FIM) · Борба (FILA)
Бета-блокерите включват, но не се ограничават със, следните вещества:
ацебутолол, алпренолол, атенолол, бетаксолол, бисопролол, бунолол,
картеолол, карведилол, целипролол, есмолол, лабеталол, левобунолол,
метипранолол, метопролол, надолол, окспренолол, пиндолол, пропранолол,
соталол, тимолол.
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2007
16 септември 2006 г.
10
ИЗРИЧНО УПОМЕНАТИ ВЕЩЕСТВА*
“Изрично упоменатите вещества”* са изброени по-долу:
· Всички инхалирани бета-2 агонисти, с изключение на салбутамол (свободен
плюс глюкуронид) повече от 1000 нанограма на милилитър и кленбутерол;
· Пробенецид;
· Катин, крокропамид, кротетамид, ефедрин, етамиван, фампрофазон,
хептаминол, изометептен, левметамфетамин, меклофеноксат, р-
метиламфетамин, метилефедрин, никетамид, норфенефрин, октопамин,
ортетамин, оксилофрин, фенпрометамин, пропилхекседрин, селегилин,
сибутрамин, туаминохептан, и всякакъв друг стимулант, който не е включен
специално в списъка по S6 за които Атлетът усттанови, че отговаря на
условията на S6;
· Канабиноиди;
· Всички глюкокортикостероиди;
· Алкохол;
· Всички бета-блокери.
* “Списъкът със забранени вещества може да упомене изрично вещества, които
създават особена възможност за непреднамерени нарушения на антидопингови
правила поради това, че са широко достъпни в медицински продукти, или при които
вероятността за злоупотреба като допингови средства е по-малка.” Допингово
нарушение с такива вещества би могло да доведе до редуцирана санкция, при
условие че “...Атлетът може да докаже, че Употребата на такова изрично упоменато
вещество не е имала за цел подобряване на спортно постижение...”
Подписаната Емилия Пройнова-Божаровска, удостоверявам верността на извършения
превод от английски на български език на приложения документ: Списък на
забранените вещества 2007.
Преводът се състои от 11 (единадесет) страници.
Преводач:
Емилия Пройнова-Божаровска, ЕГН 6303046270
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2007
16 септември 2006 г.
11
 
< Предишна   Следваща >

хранителни добавки протеин езда гейнер l-carnitine креатин Хороскопи bodybuilding fitness

Advertisement
Generated in 0.18318510055542 Seconds